Akademia

Akademia Recyklingu
szkolenia i warsztaty

Pierwsza w Polsce Akademia dedykowana dla firm z obszaru technologii odzysku i recyklingu odpadów

REGULAMIN SZKOLEŃ ORAZ KONFERENCJI AKADEMII RECYKLINGU    

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach/konferencjach  otwartych organizowanych w ramach projektu pn: Akademia Recyklingu , realizowanego  przez CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie,  ul. Metalurgiczna 15 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369953, NIP 9462616585, REGON 060697550, reprezentowaną przez: Jolantę Okońską-Kubicę – Prezesa Zarządu wraz z Partnerami.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 r., do odwołania.

§ 2 Definicje

 1. Akademia Recyklingu –marka handlowa, projekt edukacyjny zapewniający kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów i recyklingu a także edukację społeczeństwa w tym zakresie
 2. Szkolenie/Konferencja – szkolenie lub konferencja, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia/konferencji.
 3. Szkolenie zaplanowane/ Konferencja zaplanowana – szkolenie/konferencja  którego/j termin został wstępnie zaplanowany.
 4. Szkolenie potwierdzone/Konferencja potwierdzona – szkolenie/konferencja, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 5. Organizator –CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie, ul. Metalurgiczna 15 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369953, NIP 9462616585, REGON 060697550, reprezentowaną przez: Jolantę Okońską-Kubicę – Prezesa Zarządu
 6. Partner – współorganizator merytoryczny szkolenia/konferencji
 7. Zgłaszający na szkolenie/konferencję  – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie/konferencję. Zgłaszający na szkolenie/konferencję nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 8. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu/konferencji poprzez zawarcie umowy na odległość lub przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/konferencji”.
 9. Potwierdzenie – wiadomość email lub sms wysłana do Zgłaszającego na szkolenie/konferencję  potwierdzająca wpisanie na listę uczestników.
 10. Rezygnacja ze szkolenia/konferencji – przesłanie pisemnej informacji przez Zgłaszającego na szkolenie/konferencję  o wycofaniu uczestnika/ków z udziału.
 11. Zgłoszenie – wypełniony przez Zgłaszającego na szkolenie/konferencję „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/konferencji
 12. Cena Szkolenia/Konferencji - Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat i poczęstunek w przerwach. Nie obejmuje innych kosztów, w szczególności dojazdu, parkingu, zakwaterowania lub wyżywienia, chyba że oferta szkolenia/konferencji wyraźnie stanowi inaczej.

§ 3 

SZKOLENIA/KONFERENCJE

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa  

 1.  Organizator realizuje szkolenia/konferencje w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń/konferencji dostępnej pod adresem http://www.akademia-recyklingu.pl
 2. Oferta szkoleniowa/konferencyjna zawiera: wysokość wynagrodzenia Organizatora, i Partnera przedmiot, program, termin oraz miejsce szkolenia/konferencji.
 3. Podstawą zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/konferencji jest przesłanie wypełnionego, podpisanego przez upoważnioną osobę i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego na adres mail: szkolenia@akademia-recyklingu.pl
 4. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/konferencji”, organizator wysyła w terminie do 2 dni roboczych, na adres mailowy wskazany w formularzu Fakturę Proforma do wniesienia opłaty za szkolenie, co jest jednoznaczne z przyjęciem zgłoszenia udziału.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za szkolenie/konferencję Organizator potwierdzi wysyłając drogą mailową na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail informację potwierdzającą
 6. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do szkolenia /konferencji jest wniesienie opłaty za udział na rachunek Organizatora, który wskazany jest na Faktura Proforma najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia/konferencji.
 7. Liczba uczestników szkolenia/konferencji jest ograniczona, a o wpisie na listę uczestników danego szkolenia/konferencji  decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wniesieniem opłaty  na poczet uczestnictwa w szkoleniu /konferencji.
 8. Zgłoszenia, które nadejdą do organizatora już po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie/konferencję pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 4 Warunki płatności

 1.  Wysokość opłaty za udział w szkoleniu/konferencji zgodna jest z obowiązującym cennikiem szkoleń/konferencji zamieszczonym na stronie www.akademia-recyklingu.pl . w opisie  każdego szkolenia, z uwzględnieniem ewentualnych Rabatów udzielonych Klientowi, na zasadach określonych w § 7 niniejszego regulaminu.
 2. Koszt szkolenia/konferencji, nie obejmuje innych kosztów w tym dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/konferencji ” zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie niezwłocznie po otrzymaniu Faktury Proforma, która zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualne wyjątki od powyższego zapisu, muszą zostać każdorazowo uzgodnione z Organizatorem.
 4. Opłatę za szkolenie, należy wnieść do dnia określonego w informacjach organizacyjnych danego szkolenia/konferencji , najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/konferencji  na konto Organizatora prowadzone w:  BGŻ BNP Paribas  Nr rachunku 88 1600 1462 0008 1441 4267 3150 
 5. W tytule przelewu należy podać: a)    Nr Faktury Proforma, tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę firmy.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora, w ciągu 7 dni po zakończeniu szkolenia/konferencji i wysłana wraz z zaświadczeniem (ami) na adres wskazany w „Formularzu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu/ konferencji „

 

§ 5

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia/konferencji  przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/konferencji, programu szkolenia/konferencji  każdorazowo bez podania przyczyn
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/konferencji  w terminie do 5 dni przed planowaną datą planowanego rozpoczęcia.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia/konferencji, zmiany planu szkolenia, harmonogramu,  informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie/konferencję za pomocą wiadomości tekstowej sms wysyłając ją na wskazany przez Zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszonych do uczestnictwa osób lub firm, a także do anulowania wcześniej przyjętego zgłoszenia bez podawania powodu. W takim przypadku osoba zgłoszona lub firma zostanie poinformowana o anulacji zgłoszenia każdorazowo indywidualnie przez przedstawiciela Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia w realizacji , niewykonanie, bądź niewykorzystanie przez uczestników jakiegokolwiek punktu programu szkolenia/konferencji w razie zaistnienia siły wyższej w postaci: niekorzystnych warunków pogodowych, strajków, wojny, zamieszek lub niepokojów społecznych, katastrofy (w tym komunikacyjnej lub budowlanej) oraz klęski żywiołowej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, itp).
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia/konferencji z powodu zbyt małej ilości zgłoszonych osób.
 7. Organizatorzy, w przypadku odwołania szkolenia, poinformują zgłoszone osoby o odwołaniu szkolenia/konferencji oraz dokonają zwrotu kwot wpłaconych przez uczestników na konto Organizatora tytułem opłaty za konferencję /szkolenie lub Zgłaszający wyda  dyspozycję Pozostawienia wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w szkoleniu/konferencji , które/a  odbędzie się w późniejszym terminie.
 8. Organizator poinformuje za pomocą poczty e-mail, na wskazany adres e-mail,  przez Zgłaszającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia/konferencji . 

§ 6

Rezygnacja ze szkolenia

 

 1. Rezygnacja ze szkolenia przysługuje w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy na odległość wymaga formy pisemnej, rezygnacja musi dotrzeć do organizatora w wyznaczonym terminie na adres organizatora lub elektronicznie na wyżej wskazany adres email.
 2. Rezygnacja ze szkolenia/konferencji  jednego z uczestników (w przypadku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać zmianę ceny jednostkowej dla innych Uczestników kierowanych przez ten sam podmiot Zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa w § 7.
 3. Nieobecność na szkoleniu/konferencji  (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 4. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie/konferencję może wyznaczyć innego uczestnika.

 

§ 7

Rabaty

 

 1. Aktualne ceny szkoleń /konferencji prezentowane są na stronie www.akademia-recyklingu.pl  , w opisie każdego Szkolenia/Konferencji
 2. Organizator może przyznać indywidualny rabat dla uczestników szkolenia, w związku ze skierowaniem na szkolenie/konferencję  większej liczby uczestników, lub w przypadku udziału uczestnika w innym szkoleniu/ konferencji Akademii Recyklingu
 3. Zgłaszający na szkolenie/konferencję , w dowolnym momencie przed rozpoczęciem szkolenia /konferencji może skierować dodatkowe osoby, z zachowaniem prawa do wcześniej przyznanego rabatu.
 4. W przypadku, gdy w danej edycji szkolenia/konferencji lista uczestników została już zamknięta, nowo skierowane osoby zostaną wpisane na listę uczestników następnej edycji szkolenia/konferencji
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.akademia-recyklingu.pl
 6. Rabat nie jest naliczany automatycznie, każdorazowo o przyznanie rabatu musi wystąpić osoba zgłaszająca się na szkolenie/konferencję
 7. Rabat w wysokości 20 %  automatycznie otrzymują osoby/podmioty  zgłaszające się na szkolenie/konferencję , będące członkami Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu  

 

  § 8

Opcje dodatkowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Zgłaszającego lub osób oddelegowanych przez zgłaszającego do uczestnictwa w szkoleniu/ konferencji, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas konferencji.
 2. Każdy uczestnik szkolenia/konferencji, zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, w tym przepisów bhp i przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela organizatora szkolenia/konferencji
 3. W trakcie szkolenia/ konferencji organizator zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu obrad w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień i wizerunków uczestników, w celu ich wykorzystania w publikacjach promocyjnych Akademii Recyklingu.  oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych
 4. Niedozwolone jest utrwalanie (nagrywanie) przez uczestników przebiegu szkoleń/konferencji za pomocą jakichkolwiek środków audiowizualnych.  
 5. Organizator stanowczo zakazuje rozpowszechniania wszelkich treści za pomocą jakichkolwiek środków technicznych sprzecznych z interesami Organizatora i zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów i zniszczenia nośników zawierających takie treści.   

§ 9

Dane osobowe

 1. Dokonując zgłoszenia Uczestnik/Zgłaszający dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli CENTRUM KOOPERACJI RECYKLINGU – NOT FOR PROFIT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie,  ul. Metalurgiczna 15 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000369953, NIP 9462616585, REGON 060697550, reprezentowaną przez: Jolantę Okońską-Kubicę – Prezesa Zarządu
 3. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmian.).
 4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu/konferencji oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem/konferencją.
 5. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu strony będą rozstrzygały polubownie na drodze negocjacji. Jeżeli nie będzie to możliwe, strony poddadzą je pod sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.